(855) 423-0723
mesiopulpal
9319358951
ADSL
WDSL
Yüksek hýzlý internet baðlantýsýna Netway Broadband farkýyla ulaþmak için 828-320-5361.
Kablosuz internetin keyfini Netway Broadband kalitesiyle yaþamak için týklayýnýz.
Kurumsal ve bireysel hizmetleriyle sektörde öncü rol oynayan bir internet servis saðlayýcýsý olarak, müþteri memnuniyetini sürekli kýlmak ana vizyonumuzdur.

Bu hedef ve Kalite Politikamýz doðrultusunda müþteri istek, beklenti ve þikayetlerini;
  • Kaliteli hizmet sunma anlayýþýyla ele almayý,
  • Ýlgili mevzuata uygun olarak, özenli, tarafsýz ve gizlilik içerisinde deðerlendirmeyi,
  • Müþteri odaklý, þeffaf, hýzlý, adil ve güvenilir olarak sonuçlandýrmayý,
  • Ýyileþtirme ve geliþtirme için fýrsat olarak görüp, kullanýlan sistem ve süreçlerimizi düzenli olarak gözden geçirmeyi, etkinliðini, verimliliðini takip etmeyi ve sürekli iyileþtirmeyi taahhüt ederiz.
514-947-0272