757-452-7413miss508-514-0071
 


Witamy na naszej stronie internetowej

Jako pracownicy Spó³ki reprezentujemy ró¿ne zawody pocz±wszy od in¿ynierskich jak: budownictwo, architektura, urbanistyka, geodezja, po prawo, ekonomiê, zarz±dzanie. Ka¿dy z nas posiada wysokie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe. Niektórzy z nas s± rzeczoznawcami maj±tkowymi, budowlanymi inni posiadaj± uprawnienia do projektowania, kosztorysowania, pe³nienia funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Stosownie do bran¿y jeste¶my cz³onkami odpowiednich stowarzyszeñ lub izb.

Obok wysokich kwalifikacji posiadamy tak¿e du¿e do¶wiadczenie i dorobek praktyczny.

Oferujemy rzetelne wykonanie us³ug na wysokim poziomie merytorycznym, w terminach dostosowanych do oczekiwañ Odbiorców.

Prowadzimy dzia³alno¶æ doradcz± i us³ugow± w zakresie:

Inwestycji budowlanych
Gospodarki nieruchomo¶ciami
Wyceny nieruchomo¶ci, przedsiêbiorstw i spó³ek prawa handlowego do prywatyzacji i restrukturyzacji
[wiêcej...]

  Copyright ©2005 (408) 482-3043gliriform 484-892-1461  |  signal halyard  |  wspó³pracownicy/kwalifikacje  |  odbiorcy  |  kontakt