626-678-0196
   ÏÎÃÎÄÀ

Óâàæàåìûå ïîëüçîâàòåëè ñåòè!
Íàïîìèíàåì, ÷òî ñàìûì ëó÷øèì ñïîñîáîì çàùèòèòü áûòîâóþ è êîìïüþòåðíóþ òåõíèêó îò ïîâðåæäåíèé âî âðåìÿ ãðîç ÿâëÿåòñÿ ïîëíîå îòêëþ÷åíèå å¸ îò ýëåêòðîñåòè, èíòåðíåò-êàáåëåé (âèòîé ïàðû) è òåëåâèçèîííûõ êàáåëåé.
Îñîáåííî ðåêîìåíäóåòñÿ ñäåëàòü ýòî åñëè âû óåçæàåòå íà íåñêîëüêî äíåé.
Îòêëþ÷àéòå ÂÑÅ êàáåëÿ! Ýòî ñèëüíî ñýêîíîìèò âàì è íåðâû è äåíüãè!


22.05.2017

Øàíîâíi êîðèñòóâà÷i!
Äîâîäèìî äî Âàøîãî â³äîìà, ùî íà âèêîíàííÿ гøåííÿ ÐÍÁÎ â³ä 28.04.2017 «Ïðî çàñòîñóâàííÿ ïåðñîíàëüíèõ ñïåö³àëüíèõ åêîíîì³÷íèõ òà ³íøèõ îáìåæóâàëüíèõ çàõîä³â (ñàíêö³é)», ÿêå ââåäåíî â ä³þ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 15.05.2017 ¹ 133, ÄÏ ÍÒÖ «ÓÀÐíåò» âæèâຠçàõîäè ùîäî ïðèïèíåííÿ äîñòóïó äî ñåðâ³ñ³â, ïåðåäáà÷åíèõ Äîäàòêîì ¹2 âèùåâêàçàíîãî ð³øåííÿ.
³äïîâ³äíî, êîðèñòóâà÷àì ìåðåæ³ ÄÏ ÍÒÖ «ÓÀÐíåò» áóäå çàáëîêîâàíî äîñòóï äî ñåðâ³ñ³â «Mail.ru» (www.mail.ru), ñîö³àëüíî-îð³ºíòîâàíèõ ðåñóðñ³â «Âêîíòàêòå» (www.vk.com), «Îäíîêëàññíèêè» (www.ok.ru) òà ³íøèõ çã³äíî Äîäàòêó ¹2.
Çàäëÿ çáåðåæåííÿ Âàøî¿ ³íôîðìàö³¿, ðîçì³ùåíî¿ íà âêàçàíèõ ñåðâ³ñàõ, ðàäèìî ïåðåíåñòè ¿¿ íà ³íø³ àëüòåðíàòèâí³ ðåñóðñè ó íàéêîðîòø³ òåðì³íè.
Ç ïîâàãîþ, Äèðåêö³ÿ ÄÏ ÍÒÖ «ÓÀÐíåò»


29.12.2016

Ñîîáùàåì Âàì, ÷òî â ñâÿçè ñ ðåîðãàíèçàöèåé ÀÒÑ òåëåôîííûé íîìåð 25-92-13 áîëåå íåäåéñòâèòåëåí. Òàê æå áûëè äîáàâëåíû ñëåäóþùèå íîìåðà òåëåôîíîâ ñëóæáû òåõïîääåðæêè :
(ÌÒÑ) +380 (66) 78-143-91
(KIEVSTAR) +380 (98) 83-151-16
(LIFE) +380 (73) 40-179-12


Äëÿ ïîïîëíåíèÿ èíòåðíåò-ñ÷¸òà ïîìèìî êàðòî÷åê, ðåêîìåíäóåì èñïîëüçîâàòü: "ÏÐÈÂÀÒ-24", òåðìèíàëû "ÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ" - 5632018703 - ïîïîëíåíèå ñ÷¸òà â òå÷åíèå 5-30 ìèíóò.

21.12.2015

C 1 ÿíâàðÿ 2016 ó íàñ íîâûå òàðèôû:
ÏàêåòÄͨÌ

ìåãàáèò
ÍÎ×ÜÞ

ìåãàáèò
Öåíà
â
ìåñÿö,
ãðí.
ÀÍËÈÌ-151510050
ÀÍËÈÌ-404010080
ÀÍËÈÌ-8080100100
ÀÍËÈÌ-100100100125
(+ðåàëüíûé IP)

5.08.2015

Àêòóàëèçèðîâàíû âíóòðèñåòåâûå ñïóòíèêîâûå ðàäèîñòàíöèè. Íå çàáóäüòå îáíîâèòü âàøè ïëåéëèñòû.

12.09.2013

Îáíîâèëñÿ ïåðå÷åíü àäðåñîâ òî÷åê ïðîäàæè êàðò ïîïîëíåíèÿ ñ÷¸òà.

18.06.2012

Ïîïîëíåíèå ñ÷¸òà ñî ñòàðûõ êàðò îòêëþ÷åíî. Åñëè âàì ïðåäëàãàþò ïðèîáðåñòè ñòàðóþ êàðòó - ñìåëî îòêàçûâàéòåñü. Ñ äèçàéíîì íîâûõ êàðò ïîïîëíåíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ (209) 830-5609.

4.11.2011

Îáíîâëåíû âíóòðèñåòåâûå (236) 985-9566: óáðàíû íåðàáîòàþùèå, äîáàâëåíû íîâûå. Ïðîñüáà îáíîâèòü âàøè ïëåéëèñòû.

14.09.2011

Íîâûå òàðèôû íà áåçëèìèòíûé èíòåðíåò.

28.11.2010

Âíèìàíèþ àáîíåíòîâ ñåòè "Àìðîí". Êàðòî÷êè ïîïîëíåíèÿ ñ÷¸òà âû òåïåðü ìîæåòå ïðèîáðåñòè è â êèîñêàõ òîðãîâîé ñåòè "Ïîçâîíè".

30.09.2010

Íîâûå òàðèôû íà èíòåðíåò ñ 1 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà. 5672724226.

20.09.2010

Óâàæàåìûå àáîíåíòû ñåòè "Àìðîí".  ñâÿçè ñ ââîäîì íîâûõ òàðèôîâ, áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå îáíîâèòü äèçàéí è íîìèíàëû íàøèõ èíòåðíåò-êàðò.  êîíöå òåêóùåé íåäåëè â ïðîäàæó ïîñòóïÿò íîâûå êàðòî÷êè íîìèíàëîì 30, 50 è 100 ãðèâåí. Îçíàêîìèòüñÿ ñ íîâûì äèçàéíîì ìîæíî 6613395164.
Ñòàðûå êàðòî÷êè íîìèíàëàìè 10, 20 è 40 ãðèâåí ÎÑÒÀÞÒÑß ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÈÌÈ ïîêà èõ îñòàòêè íå áóäóò ðàñïðîäàíû.

14.09.2010

Óâàæàåìûå àáîíåíòû ñåòè "Àìðîí"! Ðàäû âàì ñîîáùèòü, ÷òî ñòàðòóåò óñëóãà "Íî÷íîé ýêñòðèì": êàæäóþ íî÷ü ñ 1:00 äî 8:00 ñêîðîñòü âûáðàííîãî âàìè èíòåðíåò-òàðèôà ñòàíîâèòñÿ áîëüøå â äâà ðàçà ñîâåðøåííî áåñïëàòíî!

13.09.2010

Âíèìàíèþ àáîíåíòîâ ëîêàëüíîé ñåòè "Àìðîí" è êàáåëüíîãî òåëåâèäåíèÿ "Íîðìà"!
 òå÷åíèå ïîñëåäíèõ äíåé íåèçâåñòíûìè ëèöàìè âåäåòñÿ ìàññîâîå óíè÷òîæåíèå àáîíåíòñêèõ è ìàãèñòðàëüíûõ êàáåëåé êîìïüþòåðíîé ñåòè "Àìðîí" è êàáåëüíîãî òåëåâèäåíèÿ "Íîðìà". Õàðàêòåð ïîâðåæäåíèé íå îñòàâëÿåò ñîìíåíèé, ÷òî ïðîèñõîäèò ïëàíîìåðíîå óíè÷òîæåíèå íàøåãî îáîðóäîâàíèÿ ñ öåëüþ çàñòàâèòü àáîíåíòîâ îòêàçàòüñÿ îò óñëóã íàøåé êîìïàíèè.
Óâàæàåìûå àáîíåíòû! Åñëè âû ñòàëè ñâèäåòåëåì ïðîíèêíîâåíèÿ ïîñòîðîííèõ â òåõíè÷åñêèå ïîìåùåíèÿ (ëèôòîâûå, òåõýòàæè) èëè ïîâðåæäåíèÿ íåèçâåñòíûìè ëþäüìè êàáåëåé íà êðûøàõ èëè ëåñòíè÷íûõ ïëîùàäêàõ - ïðîñèì íåçàìåäëèòåëüíî ñîîáùàòü îá ýòîì ïî òåëåôîíó äåæóðíîãî îïåðàòîðà 25-50-16 (êðóãëîñóòî÷íî).
Îáÿçàòåëüíî îñòàâëÿéòå ñâîè êîîðäèíàòû. Çà èíôîðìàöèþ, êîòîðàÿ ïîìîæåò çàäåðæàòü çëîóìûøëåííèêîâ, âàñ æäåò ÕÎÐÎØÅÅ âîçíàãðàæäåíèå.


6.09.2010

Îáðàùàåì âíèìàíèå àáîíåíòîâ íà òî, ÷òî ñåðâèñ-öåíòð "Íîðìà-Àìðîí-Ìàêñèìóì" â ÄÊ ìåòàëëóðãîâ ïî ïð.Îêòÿáðüñêîìó 321/1 ïî ñóááîòàì òåïåðü ðàáîòàåò ñ 10:00 äî 16:00 áåç ïåðåðûâà íà îáåä.

21.08.2010

 ñâÿçè ñ íåèçáåæíûì íàñòóïëåíèåì íà÷àëà íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà, êîìïüþòåðíàÿ ñåòü "Àìðîí" èíôîðìèðóåò ñâîèõ àáîíåíòîâ î ââåäåíèè ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà íîâûõ òàðèôîâ íà áåçëèìèòíûé äîñòóï ê ñåòè èíòåðíåò. Ñ íîâûìè òàðèôàìè âû ìîæåòå îçíàêîìèòüñÿ çäåñü.

23.04.2010

Èçìåíèëèñü ïàðàìåòðû âåùàíèÿ âíóòðèñåòåâûõ ðàäèîñòàíöèé. Íå çàáóäüòå îáíîâèòü âàøè ññûëêè è ïëåéëèñòû.

1.04.2010

Íà÷èíàåòñÿ ñåçîí ãðîç. Íàïîìèíàåì, ÷òî âî èçáåæàíèå âûõîäà èç ñòðîÿ âàøåãî êîìïüþòåðà, íåîáõîäèìî â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïåðåä ãðîçîé îòêëþ÷àòü êàáåëü ëîêàëüíîé ñåòè îò êîìïüþòåðà à ñàì êîìïüþòåð âûêëþ÷àòü.