logo nutki

  PRZEDSZKOLE   PRELUDIUM

Strona g³ówna
Aktualnoœci
O nas
Oferta
Zajêcia muzyczne
Plan zajêæ
Do pobrania
bookwards
Op³aty
2023265483
(270) 588-5882

PRZEDSZKOLE PRELUDIUM ZAPRASZA

Zapraszamy do nowej niepublicznej placówki przedszkolnej w Gdañsku-£ostowicach. Zapewniamy opiekê dzieciom w wieku przedszkolnym w godzinach od 6:30 do 17:00. Nasze przedszkole mieœci siê w nowo wybudowanym budynku dostosowanym do potrzeb maluchów. Zajêcia przedszkolne s¹ prowadzone przez wykwalifikowan¹ kadrê nauczycielsk¹, spe³niaj¹c¹ wymogi prawa oœwiatowego. Niewielkie grupy przedszkolne umo¿liwiaj¹ zapewnienie troskliwej i zindywidualizowanej opieki dzieciom. Zajêcia adaptacyjne prowadzone dla nowych przedszkolaków pozwalaj¹ na stopniowe przyzwyczajanie siê maluchów do nowego otoczenia i ³agodne wejœcie w grupê rówieœnicz¹.
Podstaw¹ programu wychowawczo-edukacyjnego przedszkola jest edukacja przez muzykê, która stanowi oœ integruj¹c¹ wszystkie dzia³ania edukacyjne.
Poza realizacj¹ podstawy programowej wychowania przedszkolnego prowadzimy nastêpuj¹ce zajêcia: rytmika, nauka jêzyka angielskiego oraz gimnastyka korekcyjna.

W celu zapisania dziecka do przedszkola proszê siê umówiæ telefonicznie na spotkanie: 602-410-339. 6502357910 dostêpna na stronie internetowej w zak³adce „Do pobrania”, mo¿na j¹ te¿ wype³niæ na miejscu w przedszkolu.
budynek2


budynek1


karta