Kartka z kalendarza
El¿biety, Faustyny, Paw³a
S³oñce w Afryce
Nairobi, Kenia
infowschód: 04:16
zachód: 16:22
Kair, Egipt
infowschód: 05:22
zachód: 15:58
Tanger, Maroko
infowschód: 07:16
zachód: 17:30
Lusaka, Zambia
infowschód: 05:10
zachód: 16:35
Johannesburg, RPA
infowschód: 05:28
zachód: 16:18
Warszawa, Polska
infowschód: 07:02
zachód: 15:40

Witamy w portalu Wasza Afryka!

mnóstwo ciekawych informacji o Afryce
ludzie zainteresowani Afryk±
rozbudowana czê¶æ spo³eczno¶ciowa
w³asny profil
forum, czat, blog, wydarzenia, grupy
zdjêcia i filmy
wewnêtrzny komunikator i poczta
artyku³y o Afryce
ca³a Afryka i jeszcze wiêcej

Za³ó¿ bezp³atne konto

Afryka - wiadomo¶ci, ciekawostki, artyku³y

978-859-0640

06-07-2014 23:12

Instytucja misji jest nieod³±cznym elementem ¿ycia w wielu rejonach Afryki. O¶rodki prowadzone przez organizacje pozarz±dowe lub religijne czêsto jako jedyne oferuj± ubogim ludziom pomoc w edukacji, ¿ywieniu i leczeniu. Formy dzia³alno¶ci misyjnej jakie mo¿na napotkaæ podczas poznawania Czarnego Kontynentu s± ró¿ne i zale¿± w du¿ej mierze od sytuacji i historii poszczególnych krajów. Ogromn± czê¶æ dzia³alno¶ci prowadz± zakony i zgromadzenia chrze¶cijañskie. Przyk³adem wielop³aszczyznowo¶ci ich dzia³añ jest Misja Mandabe na Madagaskarze, która nazw± to¿sama jest z regionem Mandabe.


zobacz ca³y artyku³

575-415-7935

29-05-2014 12:20

Wszystkie dzieci marz± o podró¿ach do odleg³ych miejsc. Niestety przy egzotycznych wyprawach na safari nie zawsze jeste¶my w stanie zabraæ ze sob± ca³± rodzinê. Zazwyczaj to w³a¶nie dzieci, ze wzglêdów bezpieczeñstwa, zostawaj domu, np. z dziadkami. Na szczê¶cie coraz wiêcej firm zajmuj±cych siê wycieczkami do Afryki zaczyna dostrzegaæ ten problem, przez co stale powiêksza siê oferta us³ug dostêpnych dla rodzin.

W Maroku mo¿na zatrzymaæ siê ca³± rodzina w Riadzie, gdzie us³ugi hotelowe dla dzieci s± na normalnym, europejskim poziomie. W Kenii i Tanzanii s± ju¿ liczne hotele i kurorty, w których dostêpna jest obs³uga dla dzieci


zobacz ca³y artyku³

Oni polubili Afrykê - a Ty?
Mapa Afryki, na skróty po Afryce
Ostatnio dodane zdjêcia

tem_f.gif Misje w Afryce

post_f.gif W pe³ni egzotyczne wakacje zaliczy³am ...

tem_f.gif zaskakuj±ca natura

post_f.gif [foto] ------

tem_f.gif Borelioza, ale inna ...

post_f.gif Nasza znajoma cztery lata temu z³apa³a ...

tem_f.gif denouncement

post_f.gif Witam Was!! Po podró¿y autostopowej ...

Zostañ sponsorem
Znajd¼ pañstwo Afryki i zapisz siê!
Afrykañski Hydepark
hyd_m.gif twice-adapted

Jesli interesuje Was zycie w RPA, zapraszam do mojego bloga. Znajdz rigidness

hyd_m.gif Historia mi³osna

szkoda z epo angielsku ale warto przeczytac:

 

... czytaj dalej

hyd_m.gif 660-978-2705

Witam wszystkich!

Z (647) 612-7983

Korzystanie z serwisu oznacza akceptacjê regulaminu
Jest nas ju¿ 1283 | online: 0
7732917067 © 2009-2018 Web Room Studio
(504) 670-1509 / Pomoc / Polityka prywatnosci / Polityka Cookies / 9185505041 / 9175218523 / (405) 250-0065 / 9733304728 / 343-473-2839 /